top of page

Môi giới kinh doanh

Dành cho người mua và người bán

Chúng tôi có hơn 25 năm kinh nghiệm trong môi giới kinh doanh đại diện cho người mua và người bán. Từ thỏa thuận mua tài sản hoặc cổ phiếu, chúng tôi hỗ trợ khách hàng chuẩn bị các gói chuyển nhượng cho thuê, sắp xếp cho vay tài chính, tuân thủ chuyển nhượng bán hàng loạt, đàm phán không cạnh tranh, chương trình đào tạo và chuyển đổi, quản lý ký quỹ và dịch vụ thanh toán kinh doanh.

bottom of page