top of page

Cho thuê tài sản

thương mại

Một mạng lưới mạnh mẽ của các chuyên gia khu vực

Chúng tôi lấp đầy chỗ trống với người thuê chất lượng theo giá thị trường để nâng cao giá trị tài sản. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm tiếp thị thư trực tiếp rộng rãi thông qua cơ sở dữ liệu người thuê độc quyền và mạng lưới môi giới và tiếp thị web.

bottom of page