top of page

Quản lý tài sản

Chăm sóc cá nhân chuyên nghiệp

Từ tổ hợp bất động sản thương mại lớn đến nhà phố đơn lẻ, chúng tôi chăm sóc chuyên nghiệp cho từng tài sản chúng tôi quản lý. Chúng tôi cung cấp cho chủ sở hữu tài sản một báo cáo quản lý chi tiết trên cơ sở chu kỳ được xác định trước. Chúng tôi giám sát mọi khía cạnh của hợp đồng thuê từ giấy chứng nhận bảo hiểm, lựa chọn thực hiện, hình phạt thanh toán trễ, giấy phép chiếm dụng, yêu cầu chuyển nhượng cho các vấn đề bảo trì và sửa chữa.

Quản lý tài sản

bottom of page